บุคลากรสนับสนุนการสอน

น.ส.พันวิภา ขาวสนิท
ธุรการโรงเรียน

นายวรรณะ ศักดิืจ้าย
นักการภารโรง