กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ของโรงเรียน อินทร์ธานีวิทยาคม 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาสื่อเทคโนยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา