กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรุณี เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัสรา สังสนา
ครูผู้ช่วย